URBAN MINING - STADEN SOM GRUVA

Urban mining . att ta tillbaka metaller och mineraler, en viktig del av cirkulär ekonomi.

“The products of today are the materials of tomorrow at yesterday’s prices”

WALTER STAHEL

Ett av målen för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall, ta kontroll över resurser och sluta kretsloppen. För att nå det målet är en viktig del att ta vara på de metaller som vi redan har utvunnit ur jordskorpan – Urban mining.

Urban mining eller ”staden som gruva” är ett begrepp som brukar användas för att återanvända och återvinna metaller som finns i våra städer. Under marken, i byggnader, infrastruktur (broar), produkter och gruvavfall.

Bara under våra städer i Sverige finns det miljontals ton av metaller i oanvända och bortglömda kablar och rör av aluminium, koppar och bly till ett värde av flera miljarder kronor. Med rätt teknik kan de kostnadseffektivt återanvändas och återvinnas.

I till exempel Sverige används inte 20 % av det nedgrävda kabelnätet i dag, vilket gör dessa kablar till en viktig resurs för materialåtervinning. Det totala kopparvärdet i de i dag oanvända kablarna beräknas till flera miljarder kronor. Det är färdiga råvaror som inte behöver gå igenom en kostsam process att brytas och utvinnas i gruvor utan kan användas direkt i en ny produktionsprocess.

Detsamma gäller för elektronikavfall, som kan ha en upp till 50 gånger högre koncentration av värdefulla metaller och mineraler än i malmerna som utvinns från gruvor. Därför har det de senaste åren utvecklats kostnadseffektiva återvinningsprocesser som gör det billigare att utvinna metall via urban gruvdrift än från klassisk gruvdrift: återvinning kräver redan idag betydligt mindre energi per producerat kilo metall än att utvinna i gruvor.

 

TEKNISKA KRETSLOPPET – RESURSEFFEKTIV ÅTERVINNING
Sedan den industriella revolutionen har linjära designlösningar varit lönsamma, på grund av den stora tillgången av energi och utveckling av gruvteknik, därför har utvinning i gruvor och dagbrott av metaller har varit en billigare lösning än återvinning. Men den cirkulära ekonomin handlar om att hitta långsiktigt hållbara lösningar som bevarar och förbättra resursernas kvalité (användbarhet).

Urban mining är en start på att sluta kretsloppen av tekniska material som till exempel metaller och mineraler.

Under de kommande 15 åren förväntar sig analytiker världen över inte mindre än tre miljarder nya medelklasskonsumenter som har möjlighet att köpa elektriska och elektroniska apparater. Att möta den efterfrågan med enbart nya gruvor är inte hållbart, utan de måste ersättas med resurseffektiva designlösningar och processer som bevarar metaller i kretslopp.

Den cirkulära ekonomins modell för att bevara och förbättra kvalitén på resurser, visar lönsamheten i urban mining. I elektriskt och elektroniskt avfall har upp till 50 gånger högre koncentration av värdefulla metaller och mineraler än i malmerna som utvinns från gruvor. Det räcker till exempel att demontera cirka 1 ton mobiltelefoner för att utvinna 300 gram guld och nästan 100 % av metallerna som används i dessa telefoner kan återvinnas.

 

TIO ANLEDNINGAR VARFÖR URBAN MINING ÄR BRA FÖR CIRKULÄR EKONOMI

Här är tio anledningar till att urban mining är bra för cirkulär ekonomi:

 

  1. Råvaruförsörjning: Urban mining minskar behovet av att utvinna nya råvaror från naturen. Genom att återvinna material från befintliga byggnader och avfallskällor minskar vi påverkan på miljön och bevarar naturresurser.

  2. Avfallshantering: Genom att utvinna värdefulla material från avfall minskar urban mining mängden avfall som hamnar på deponier eller förbränning. Det minskar utsläppen av växthusgaser och föroreningar.

  3. Energi- och resurseffektivitet: Urban mining är mer energi- och resurseffektivt än traditionell gruvdrift. Att utvinna och bearbeta befintliga material kräver mindre energi och resurser än att extrahera och förädla nya råvaror.

  4. Jobbskapande: Urban mining kan skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt. Genom att etablera och driva anläggningar för återvinning och bearbetning av material skapas arbetstillfällen inom återvinningsindustrin.

  5. Minskade koldioxidutsläpp: Genom att minska behovet av att utvinna och transportera råvaror minskar urban mining de totala koldioxidutsläppen. Detta bidrar till att bekämpa klimatförändringar och minska den globala uppvärmningen.

  6. Minskad miljöförstöring: Traditionell gruvdrift kan orsaka allvarlig miljöförstöring genom markförstöring, vattenförorening och förlust av biologisk mångfald. Urban mining minskar behovet av sådana aktiviteter och minskar därmed negativa miljökonsekvenser.

  7. Förlängd produktlivslängd: Genom att återvinna material från befintliga byggnader och produkter kan urban mining bidra till att förlänga deras livslängd. Detta minskar behovet av att producera nya produkter och främjar en mer hållbar konsumtion.

  8. Värdeåtervinning: Många av de material som kan utvinnas genom urban mining, såsom metaller och elektronikkomponenter, har ett högt ekonomiskt värde. Genom att återvinna och sälja dessa material kan ekonomiskt värde återvinnas och nya intäktsströmmar genereras.

  9. Innovationspotential: Urban mining främjar innovation inom återvinnings- och materialhanteringssektorn. Det stimulerar forskning och utveckling av nya tekniker och processer för att effektivisera återvinning och materialåteranvändning.

  10. Medvetenhet och utbildning: Genom att främja urban mining kan vi öka medvetenheten om vikten av cirkulär ekonomi och återvinning i samhället. Det ger möjlighet att utbilda och engagera människor i hållbar konsumtion och miljömedvetna beteenden.