INTRODUKTION TILL CIRKULÄR EKONOMI

Den cirkulära ekonomin handlar om att imitera naturens designlösningar och skapa kretslopp som behåller, optimerar och bevarar resursernas egenvärde genom att designa bort avfall. Avfall är resurser som har förlorat sin kvalité (användbarhet). Genom att designa bort avfall ökar den cirkulära ekonomin kvalitén på resurser och gör det lönsamt att skapa kretslopp. Här går vi igenom:

DEL 1 – DEN CIRKULÄR EKONOMINS HISTORIA

DEL 2 – SÅ FUNGERAR CIRKULÄR EKONOMI

DEL 3 – CIRKULÄR DESIGN

DEL 4 – CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER 

 DEL 1 
DEN CIRKULÄR EKONOMINS HISTORIA

 

DEN FÖRSTA CIRKULÄRA MODELLEN
Idén att skapa kretslopp för att behålla, optimera och bevara resursernas egenvärde startade med oljekrisen i början av 70-talet. Bristen på olja och det ökade priset på energi medförde ökade kostnader att utvinna och använda råvaror i tillverkningen till fordonsindustrin i Europa. Det fick den dåvarande EU-kommissionen att ge den schwesiske arkitekten Walter Stahel i uppdrag att se över hur man kunde effektivisera den industriella produktionen.

Resultatet blev rapporten xxx där Stahel för första gången presenterar en cirkulär modell för det som vi idag kallar ”tekniska produkter”, det vill säga metaller och plaster som inte kan brytas ned i naturen.

Han kallar modellen för ett ”Självpåfyllande system” (Self-replenishing system”) som hade tre syften:

  • Minska behovet av nya energikrävande råvaror genom att återanvända och återvinna
  • Förlänga livslängden på produkter (fordon) genom att underhålla och uppgradera.
  • Ersätta dyra energikostnader med arbetskraft.

The self-repleneshing system - en första cirkulär modellThe self-repleneshing system”. Källa: The Product -Life Factor

 (1=Återanvända, 2=Reparera, 3=Rekonditionera, 4=Återvinna)

Men det sjunkande oljepriset gjorde att rapporten föll i glömska och det kom att dröja till 1998 innan idén om att använda kretslopp för att bevara och förbättra kvalitén på resurser dök upp igen.Walter R Stahel

Michael-Braungart WilliamMcDonough

Cradle to Cradle certifiering

Walter R Stahel

CRADLE TO CRADLE

 1998 publicerade den amerikanske arkitekten William McDonough och den tyske kemisten Michael Braungart en artikel i tidningen The Atlantic med titeln ”The Next Industrial Revolution” där de presenterar en cirkulär designmodell, ”Cradle to Cradle (”Vagga till Vagga”). 

Cradle to Cradle var ursprungligen ett begrepp som Stahel brukade använda för att beskriva sin cirkulära modell när han och Braungart diskuterade olika metoder för att sluta kretslopp, men Braungart och McDonough tog över den när de presenterade en designmodell, inspirerad av naturens designlösningar och kretslopp.

I artikeln beskriver det att grundproblemet med all miljöförstöring, slöseri med resurser och skapandet av avfall är dålig design. 

De är också kritiska till den ”Gröna revolutionen” som de menar handlar om att göra något mindre skadligt eller att försöka göra dåliga lösningar mindre dåliga, vilket inte löser grundproblemet som är dålig design. Den enda lösningen är att imitera naturen designlösningar.

Naturens designlösningar har skapat en mångfald av olika livsformer som utvecklats på jorden under hundratals miljoner år. Livsformerna har förfinats och utvecklats genom naturens egen ”förbättringsprocess” – evolutionen. 

Det är genom evolutionen som det förfinade samspelet mellan växter och djur utvecklats. Växter är den enda livsformen som kan omvandla solenergi och lagra näringsämnen, som i grund och botten består av grundämnen och som inte kan försvinna, de omsätts i naturens metabolism. 

Att material och energi och inte kan försvinna, bara omvandlas, är en grundläggande princip för livets utveckling och naturens kretslopp vilket betyder att avfall inte existerar i naturen, avfall är konsekvensen av att människan använder dåliga designlösningar som långsamt förgiftar vår planet och utarmar den på resurser.

Målet med designmodellen Cradle to Cradle är att designa bort avfall och ersätta det med näringsämnen, genom att använda två skilda kretslopp för material och produkter. Syftet med att använda två skilda kretslopp, som drivs av förnybar energi, är att anpassa designlösningar så att de hela tiden kan förbättras och utvecklas och för att kontroll över material och produkter. 

Cradle to Cradle Products Innovation Institute  har tagit fram en certifering för Cradle toc Cradle produkter.

Michael-BraungartWilliamMcDonough - Grundare av Cradle to cradle

Alla myror på vår planet har en biomassa som är större än människans. Myror har varit otroligt flitiga och effektiva i miljontals år. Men deras produktivitet ger näring åt växter, djur och jord. Den mänskliga fliten och effektiviseringen har gett många fördelar för människan. Men det har också lett till en nedgång i nästan alla ekosystem på planeten. 

Naturen har inte ett designproblem. Människan har det.”

William McDonough

Cradle to Cradle certifiering

PERFORMANCE ECONOMY 

1982 bildade Walter Stahel tillsammans med Orio Giarini The Product Life Institute i Geneve, Institutets uppgift är att ta fram strategier och verktyg för att hjälpa länder och företag att ställa om till en Performance Economy eller Functional Service Economy, en ekonomisk modell som bygger på att företagen köper och säljer tjänster och prestanda, inte produkter.

Funktionella produkter är produkter som leverantören behåller ägandet eller ansvaret för under hela livstiden. Kunden tillhandahåller funktioner, snarare än själva produkten. Till exempel tjänsten transport, motorkraft eller belysningsstyrka. Leverantören ansvarar för alla kostnader för att underhålla och kontinuerligt uppgradera produkten. För mer komplexa produkter kan ”Total care” vara ett alternativ. 

Då bildar företag ett konsortium som tillsammans äger produkten och ansvarar för underhåll och uppgradering. Nästan alla flygmotorer för civilt bruk säljs som funktionella produkter. Till exempel Rolls Royce som i 80 procent av sina affärer säljer dragkraft per timme

 

 

While profitability is a core aim of the business model of the circular economy, its main goal is performance. That means rethinking the idea of buying and selling goods as services, rather than products – so what we are buying and selling is performance.

Walter Stahel

ELLEN MACRTHURFOUNDATION STARTAR CIRKULÄR EKONOMI
Sailing around the world against the clock in 2004, I had with me the absolute minimum of resources in order to be as light, hence as fast, as possible. At sea, what you have is all you have, stopping en route to restock is not an option and careful resource management can be a matter of life or death – running out of energy to power the autopilot means you can be upside down in seconds.

My boat was my world, I was constantly aware of its supplies limits and when I stepped back ashore, I began to see that our world was not any different. I had become acutely aware of the true meaning of word ‘finite’, and when I applied it to resources in the global economy, I realised there were some big challenges ahead.
Ellen MacArthur

När Ellen MacArthur slutade med ensamsegling 2005 och beslöt hon sig för att lära sig mer om hur den globala ekonomin fungerar och tillbringade de följande åren med att träffa företagsledare och ekonomer, en av dem var Walter Stahel. Tillsammans med honom, McDonough, Braungart, konsultfirman McKinsey & Company och andra utvecklade hon en modell för att beskriva den Cirkulära ekonomin. I den finns Stahels ”Självpåfyllande system”,Performance economy” och Cradle to Cradle.

Tillsammans med honom och med inspiration av McDonough och Braungart, och med hjälp av en grupp starka finansiärer, Kingfisher, Cisco, Philips, Unilever och Renault bildade hon stiftelsen Ellen MacArthur Foundation.

 Syftet med Ellen MacArthur Foundation är att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi genom utbildning, innovation och kunskapsspridning.

Ellen MacArthur Foundation

FILMER

[DEN CIRKULÄR EKONOMINS HISTORIA]   [SÅ FUNGERAR CIRKULÄR EKONOMI]   [CIRKULÄR DESIGN]   [CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER ]