Cirkulär it - resurseffektiv it i en cirkulär ekonomi


Circular IT helps to respond to the multiple crises the world is currently facing. These include the climate crisis, the cost of living crisis, the e-waste crisis and the natural resource crisis.

David Abosch

En resurseffektiv användning av IT är centralt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det innebär att designa IT-produkter så att de kan cirkulera i det tekniska kretsloppet och att använda IT för att behålla, optimera och förbättra kvalitén på tjänster, produkter och material.  

Vår tid präglas av en snabb teknologisk utveckling och en ökande digitalisering där utvecklingen inom IT är fokuserad på effektivisering.

Ett exempel är Moores lag. Den går ut på att antalet transistorer (halvledarkomponenter som förstärker signaler) som får plats på ett datachip fördubblas vartannat år. Så har det varit sedan 1965 då lagen formulerades.

Moores lag har gjort att chipen kunnat bli mindre samtidigt som kapaciteten ökat. Till exempel mobiltelefoner och datorer har blivit mindre och fått allt fler funktioner och kunnat bearbeta mer data, vilket har varit den drivande faktorn bakom tillväxten i teknikindustrin.

Baksidan av it-utvecklingen är elektronikavfall och ett ökat behov av energi. Paradoxen är att samtidigt som processorerna (som bearbetar data) blir mer energieffektiva, ökar behovet av alltmer kraftfulla processorer, som använder mer energi, för att bearbeta all data.

Detsamma gäller för lagring av data där mängden data som behöver behandlas och lagras ökar kontinuerligt.

När det gäller lagring av data pågår en intressant utveckling, som visar att naturen redan har tagit fram den effektivaste lösningen – arvsmassa (DNA). Det är ett oerhört effektivt sätt att lagra data jämfört med dagens lagringsmedium.  2020 visade forskare vid University of Washington och Microsoft att det gick att packa in 17 exabyte data i ett enda gram dna. Det motsvarar 17 miljoner terabyte. Lagringen är så effektiv att all data i ett stort datacenter kan rymmas i en liten kub som ryms i en hand.

 

AI- OCH CIRKULÄR EKONOMI

En omställning till cirkulär ekonomi behöver nya tillvägagångssätt, lösningar och ny teknik. Vilket kräver snabbare och smidigare lärandeprocesser. Där spelar Artificiell intelligens (AI) en viktig roll för att effektivisera omställningsprocesserna.

Här är tre områden som kan vara av intresse att effektivisera:

 1. Designa cirkulära produkter, komponenter och material. AI kan förbättra och accelerera
  utveckling av nya produkter, komponenter och material som passar för en cirkulär ekonomi

genom iterativa maskininlärningsstödda designprocesser som möjliggör snabba
prototypframställning och testning.

 1. Driva och utveckla cirkulära affärsmodeller. AI kan förstärka konkurrenskraften hos cirkulära affärsmodeller som till exempel produkt-som-en-tjänst och leasing. Genom att kombinera realtidsdata och historiska data från produkter och användare kan AI hjälpa till att öka produktcirkulationen och tillgångsanvändning.
 2. Optimera cirkulär infrastruktur. AI kan hjälpa till att bygga och förbättra den omvända logistiken på den infrastruktur som krävs för att ”sluta slingan” på produkter och material genom att förbättra processer för att sortera och demontera produkter, återanvända komponenter och återvinna material.

TIO FÖRDELAR MED CIRKULÄR IT

 • Resursbevarande: Cirkulär IT främjar användningen av befintliga resurser genom cirkulära designlösningar och effektiviserade processer av material- och produkthantering, vilket minskar behovet av att utvinna nya råvaror.
 • Avfallsminimering: Genom att återanvända och återvinna IT-utrustning minskar cirkulär IT mängden elektroniskt avfall och dess negativa effekter på miljön.
 • Energibesparing: Genom att använda återvunna material och energieffektiva processer kan cirkulär IT minska energiförbrukningen i tillverknings- och återvinningsprocesser.
 • Utökad produktlivslängd: Genom att reparera och uppgradera IT-utrustning kan cirkulär IT förlänga produktens livslängd och därigenom minska behovet av att köpa nya produkter.
 • Ekonomiska fördelar: Genom att utnyttja återanvända och återvunna material kan cirkulär IT leda till kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet för företag och organisationer.
 • Innovation och synergieffekter: Cirkulär IT främjar utvecklingen av nya affärsmodeller, teknologier och samarbeten som stöder den cirkulära ekonomin och ger upphov till nya möjligheter och synergieffekter.
 • Förbättrad produktkvalitet: Genom att fokusera på hållbarhet och återanvändning kan cirkulär IT bidra till att öka kvaliteten på IT-produkter och tjänster.
 • Minskat koldioxidavtryck: Genom att minska behovet av nyproduktion och energikrävande processer minskar cirkulär IT utsläppen av växthusgaser.
 • Stärkt varumärkesimage: Genom att anamma cirkulär IT och visa engagemang för hållbarhet kan företag och organisationer förbättra sin image och attrahera kunder och investerare.
 • Samhällsnytta: Cirkulär IT kan skapa arbetstillfällen inom återvinnings- och återanvändningssektorn och därmed bidra till ekonomisk utveckling och social välfärd.

Sammanfattningsvis är cirkulär IT en kraftfull strategi för att främja den cirkulära ekonomin. Genom att minimera resursanvändning, minska avfall och främja återanvändning och återvinning av IT-utrustning kan cirkulär IT bidra till en mer hållbar och resurseffektiv ekonomi. De tio fördelarna med cirkulär IT som presenterats ovan visar på de breda och betydelsefulla konsekvenserna av att tillämpa denna strategi inom IT-sektorn och dess roll som en katalysator för förändring inom den cirkulära ekonomin.