CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulär ekonomi handlar om att skapa kretslopp för resurser. 

Cirkulär ekonomi 1 - designa bort avfall
1- DESIGNA BORT AVFALL

Den första principen handlar om att designa bort avfall. I naturen finns inget avfall. Det är en konsekvens av den linjära ekonomin.

2 - SKILDA KRETSLOPP

Den andra principen handlar om att cirkulera material i kretslopp. I den cirkulära ekonomin används två skilda kretslopp, ett tekniskt och ett biologiskt.

Regenerera resurser
3- REGENERERA RESURSER

Den tredje principen handlar om att regenerera resurser. Det betyder att bevara, optimera och förbättra resursernas kvalité - hur de kan användas.

Målet för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall och använda naturens kretslopp som inspiration för resursanvändning. I naturen finns inget avfall, utan enbart cirkulerande näringsämnen som nyttjas av alla organismer. Denna princip ligger till grund för den cirkulära ekonomin.

 I en cirkulär ekonomi betraktas allt material och produkter som ”näringsämnen” – komponenter som kan återvinnas och återanvändas utan kvalitets- eller funktionsförlust. Målet är att skapa en ekonomisk modell som möjliggör hållbar tillväxt inom planetens gränser.

Avfall är en konstruktion skapad av människan. I själva verket försvinner ingenting, utan omvandlas bara. Cirkulär ekonomi strävar efter att designa bort avfall.

Den stora vinsten med cirkulär ekonomi är att den gör hållbarhet lönsam. Företag ges möjlighet att skapa tillväxt som gynnar både företaget, planeten och kommande generationer där den ekonomiska drivkraften ligger i att bevara, optimera och utveckla resursernas kvalitet (användbarhet) i kretslopp. Det är anledningen till att näringslivet är de som främst driver på omställningen till cirkulär ekonomi.

FRÅN LINJÄR TILL CIRKULÄR EKONOMI
Cirkulär ekonomi står i kontrast till den linjära ekonomin, som präglat vår värld sedan industrialiseringen. Den linjära modellen baseras på utvinning av resurser, produktion av varor, konsumtion och slutligen kassering. Detta har lett till produkter som blir avfall, resurser med låg eller ingen kvalitet – allt på grund av bristande cirkulära designlösningar.

Cirkulära designlösningar handlar om att designa produkter för cirkulär användning från första början. Detta innebär att material och produkter behåller sin kvalitet (användbarhet) och därmed sitt ekonomiska värde. Det är lösningen för att designa bort avfall.

För att material och produkter ska kunna behålla sin kvalitet använder cirkulära designlösningar två separata kretslopp. Det är designmodellen ”Cradle to Cradle” (Vagga till Vagga) inspirerad av hur naturens kretslopp fungerar. Båda kretsloppen drivs av förnybar energi, som sol-, vind- och vattenkraft, men också arbetskraft, som är en förnybar energikälla, samtidigt som det skapas arbetstillfällen.

Tekniska kretslopp: För ämnen och produkter som inte bör släppas ut i naturens kretslopp, till exempel plaster, metaller och ämnen som inte kan brytas ned biologiskt.  I det tekniska kretsloppet sker återanvändning och återvinning genom mänskligt kontrollerade processer. Vissa processer, som underhåll, till exempel underhåll av bilar, mobiler och datorer, är beroende av arbetskraft, och skapar arbetstillfällen.

I den cirkulära ekonomin används tekniska material som en tjänst, det vill säga; det kan föras vidare genom att byta ägare.

Biologiskt kretslopp: Utnyttjar naturens egna processer för att återanvända och återvinna näringsämnen. Där finns material och produkter som konsumeras och återföras i biologiska kretslopp. För att det ska fungera behöver det finnas processer som ser till att de inte innehåller giftiga ämnen i för stor mängd.

I den cirkulära ekonomin räknas biologiskt material till det som människan konsumerar, utan att det försvinner, eftersom näringsämnen återförs i kretslopp.

 
 
Vår planeten står inför en stor kris där klimatförändringar, föroreningar och utarmning av resurser hotar livets framtid på jorden. Men det finns hopp! Genom att ställa om till  cirkulär ekonomin kan vi skapa en värld där avfall elimineras och resurser bevaras. 
Cirkulära ekonomi handlar om att designa bort avfall och skapa kretslopp som behåller, optimerar och förbättrar resursernas kvalité (användbarhet) ger vi material och produkter ett värde och skapar kretslopp som är lönsamma.

I vår nuvarande ekonomi tar vi material från jorden, tillverkar produkter av dem och slänger dem så småningom som avfall – processen är linjär. Det beror på att vi har byggt upp den med hjälp av fossila bränslen.

Olja, kol och naturgas är energin som har drivit utvecklingen av den linjära ekonomin i över trehundra år. Nu ser vi resultatet av det. En planet där tillväxten bygger på en överkonsumtion av jordens resurser och en klimatkris som rycker allt närmare. Därför har den cirkulära ekonomin växt fram. Den skapar tillväxt som håller sig inom planetens gränser, om vi bara följer samma principer som naturen utvecklat.

Den linjära ekonomin har funnits i cirka trehundra år, naturens designlösningar och kretslopp har utvecklats i ca 3,5 miljarder år. Människans linjära ekonomi har utvecklats med hjälp av lagrad solenergi, som skapar ett överskott av växthusgaser och som används för att producera ämnen som inte kan återvinnas i naturens kretslopp – avfall och gifter. 

Lösningen på problemen som den linjära ekonomin skapat är att använda naturens principer för tillväxt och utveckling – cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin använder tre principer för att skapa en tillväxt som håller sig inom planetens gränser:

  • Bevara
  • Optimera
  • Utveckla

Den cirkulära ekonomin handlar om att imitera naturens designlösningar. I naturen finns inget avfall, det är något människan skapar genom den linjära ekonomin, därför är ett av målen för den cirkulära ekonomin  att designa bort avfall.

Många tror att det handlar bara om att återvinna material och produkter, men det är inte cirkulär ekonomi, därför att det förändrar inte grundproblemet som är dålig design.

Vår planet är översvämmad av produkter som inte är designade för att kunna cirkulera i kretslopp. När vi bygger upp system för att återvinna dem, ”Recycling economy”, så blir resultatet att de långsamt försvinner som avfall.

Cirkulär ekonomi handlar om mycket större förändringar än att bara återanvända och återvinna. Det handlar om att förändra grunden för hur vi skapar tillväxt och hanterar jordens (begränsade) resurser.

DESIGNA BORT AVFALL
Att designa bort avfall, handlar om att skapa kretslopp som behåller, optimerar och bevarar resursernas egenvärde. Det vill säga; att resurserna behåller, optimerar och bevarar sin kvalité (användbarhet).

I naturen finns inget avfall. Där finns det bara näringsämnen som cirkulerar i kretslopp. 

Den minsta delen av näringsämnen är grundämnen, som inte kan förstöras, Växterna och mikroorganismer, ser till att de inte försvinner, utan att de behålls i kretsloppet. De använder näringsämnen, optimalt, på bästa möjliga sätt, för att växa och utvecklas, samtidigt som de blir tillgängliga för andra organismer. Hela tiden behåller näringsämnena sin kvalité (användbarhet), så att andra livsformer kan leva och utvecklas.

VINSTEN MED CIRKULÄR EKONOMI
Att designa bort avfall innebär också att öka den ekonomiska vinsten. Avfall är material och produkter som minskar sin kvalité, användbarhet, vilket ger en ekonomisk förlust.

Att minska förlusten, och öka vinsten, är en väldigt stor drivkraft för företag och är en stor anledning till att stora multinationella företag som Apple, IKEA, Philips och HM, börjar använda cirkulära designlösningar och ställa om till cirkulära affärsmodeller.  För dem är det en ekonomiskt vinst att ställa om till cirkulär ekonomi och en väg att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.

Att företag har insett vinsterna med cirkulär ekonomi är en stor anledning till varför den cirkulära ekonomin har växt fram. Det är en ekonomisk modell som skapar hållbara vinster, för både planeten, människan, samhället, naturen och företagen. 

PROBLEMET MED CIRKULÄR EKONOMI
Det största problemet med cirkulär ekonomi är att det ofta används som ett uttryck för att återanvända, återvinna och effektivisera hanteringen av resurser.  

Cirkulär ekonomi handlar om något mycket mer omvälvande och innebär mycket större förändringar av hur vi skapar tillväxt. Därför har jag tagit fram en kort utbildning, i fyra steg, som förklarar bakgrunden till cirkulär ekonomi, och hur den fungerar i teori och praktik.

Utbildningen heter ”Steg-vis mot cirkulär ekonomi”.

Steg 1 – Den cirkulära ekonomins historia
Steg 2 – Så fungerar cirkulär ekonomi
Steg 3 – Cirkulär design
Steg 4 – Cirkulära affärsmodeller

Här hittar du utbildningen.

 
Seg-Vis mot cirkulär ekonomi, lär dig hur cirkulär ekonomi fungerar.

DEN CIRKULÄRA EKONOMIN BYGGER PÅ TRE PRINCIPER

Bild2
Bild3
Bild4
previous arrow
next arrow