The Circularity Gap Report

”Under de senaste sex åren har den globala ekonomin utvunnit och använt nästan lika mycket material som under hela 1900-talet och av de 100 miljarder tonen av jungfruliga material som utvinns från jorden varje år återvinns endast 7,2%. Det betyder att det finns en enorm potential att öka den globala ekonomins användning av sekundära material.”

Circularity- Gap report, hur långt har vi kommit att ställa om till en cirkulär ekonomi?

Att minska den globala materialanvändningen genom att använda cirkulära designlösningar, återanvändning, reparation och återvinning av produkter och råvaror, kan begränsa den global uppvärmning till 2 grader och återföra mänskliga aktiviteter så att de håller sig inom planetens gränser.

Rapporten visar att viktiga samhällsbehov – som livsmedelsförsörjning och bostäder – kan uppfyllas med bara 70% av de material som världsekonomin för närvarande konsumerar och samtidigt minska klimatpåverkan. Nyckeln till denna minskning ligger i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och sänka efterfrågan på högvolymmineraler, såsom sand och grus, som i stor utsträckning används för bostäder och infrastruktur.

I praktiken innebär det att man ökar användningen av förnybar energi och renoverar gamla byggnader och infrastruktur istället för att konstruera nya, i kombination med andra åtgärder som är nationellt och lokalt anpassad.

Här finns rapporten