BIOMIMIK - IMITERA NATURENS DESIGN

Ett av målen för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall och sluta kretsloppen men för att nå det målet är en viktig del att ta vara på de metaller som vi redan har utvunnit ur jordskorpan – Urban mining. Urban mining eller ”staden som gruva” är ett begrepp som brukar användas för att återanvända och återvinna metaller som finns i våra städer, men också för att beskriva återanvändning och återvinning av elektronik och att ta vara på metaller och mineraler från gruvavfall.

Bara i Sverige finns det miljontals ton av metaller i oanvända och bortglömda kablar och rör av aluminium, koppar och bly till ett värde av miljarder kronor, som finns under våra städer.

tervinna metaller från avfall och

och ersätta det med näringsämnen som cirkulerar i två kretslopp (se Cradle to Cradle). Men för att kunna genomföra den förändringen behöver det ske två radikala förändringar.

  • Alla produkter behöver designas för att kunna återvinnas i två skilda kretslopp.
  • Vi behöver ta kontroll över och återföra de tekniska näringsämnen (metaller) som vi redan tagit upp ur jordskorpan.

Den första förändringen har redan startat, med till exempel IKEA. men kommer att ta lång tid att genomföra, därför att den behöver stora omställningar av  och innebär stora utmaningar. Men det ftagit  ett stort hinder för att kunna genomföra den problem är att vår planet  i form av produkter som är designade efter den linjära ekonomins resursmodell. Det vill säga; de designas inte för att återanvändas eller återvinnas utan för att bli avfall.

Bara i Sverige finns det miljontals ton av metaller i oanvända och bortglömda kablar och rör av aluminium, koppar och bly till ett värde av miljarder kronor

Det gäller för alla typer av produkter från konsumentelektronik till byggnader och infrastruktur.

Det beror på att det har funnits så stora mängder mineraler och metaller i jordskorpan att det linjära designlösningar har varit mer lönsamma än cirkulära designlösningar. Men under de kommande 15 åren förväntar sig analytiker världen över inte mindre än tre miljarder nya medelklasskonsumenter som har möjlighet att köpa elektriska och elektroniska apparater.

Att möta den efterfrågan med enbart nya gruvor är inte hållbart, utan de måste också ersättas med nya råvarukällor och nya cirkulära designmodeller.

Det finns inget sätt att vi kommer att kunna skaffa råvarorna för alla dessa nya apparater från enbart klassisk gruvdrift. Även av denna anledning blir urban gruvdrift alltmer ett måste.

det inte finns avfall. Därför för att designa ut eventuella ”avfallsmaterial”, tillverkas produkterna för hållbarhet (högkvalitativa material används för att tillverka dessa produkter) och är skapade på ett sätt som möjliggör återanvändning och demontering – detta gör det lättare att omvandla eller förnya produkterna.

Den cirkulära ekonomin handlar bland annat om att bevara och förbättra resursernas kvalité (användbarhet). Urban mining – att ta vara på de metaller och mineraler som vi redan har utvunnit ur jordskorpan, är en användbar metod för att bevara och förbättra resursernas kvalité.

Bara under våra städer i Sverige finns det miljontals ton av metaller i oanvända och bortglömda kablar och rör av aluminium, koppar och bly till ett värde av miljarder kronor. Med rätt teknik kan de återanvändas och återvinnas.

Detsamma gäller för att en stor mängd metaller och mineraler kan också utvinnas ur gruvavfall.

Men en stor utmaning är att när det gäller sällsynta jordartsmetaller materialåtervinns mindre än 1% av det som används i olika elektroniska produkter.

därför har Projektet KEEP Chalmers Industriteknik,

För sällsynta metaller är ett dilemma i dagsläget att vi inte vet vilka metaller som finns i vilka produkter. Projektet KEEP, som drivs av Chalmers Industriteknik, och där El-Kretsen är projektdeltagare, är en studie för att utveckla spårbarhetssystem av elprodukter. Tanken är att hela värdekedjan skulle tjäna på informationen gjordes tillgänglig och en sådan databas skulle öppna möjligheter för återanvändning, reparationsinstruktioner, produktinnehåll med mera. Ett sådant verktyg skulle också vara till hjälp för framtida utformning av producentansvaret som sådant, med faktabaserad information som grund för vilka möjligheter vi har.

Även om Chalmers modell för detta är unik i sig så delas deras tankar av liknande projekt runtom i forskarvärlden. Kartläggningen av de resurser som finns inom ”urban mining” i framtiden och hur de bäst ska nyttjas är ett område som ökar i aktualitet för varje år. El-Kretsen stödjer universitet och forskning. Vår möjlighet, som länk mellan producent och återvinning, är att delta och lära men också driva frågor som skapar smartare och effektivare återvinning i framtiden.

  1. Tiden för att producera billiga, rikliga råvaror är över

Det blir allt dyrare och svårare att utvinna och transportera nya råvaror från gruvor. Reserverna minskar sakta men säkert och mängden av billiga och lättuttagna råvaror närmarsig sitt slut.

  1. Råvaruåtervinning från e-avfall kan göras allt mer kostnadseffektivt.

Under många år gjorde vi ingenting alls med elektroniskt avfall: det dumpades helt enkelt. Men nu när industrin har insett att den cirkulära ekonomin kan vara ganska lönsam är det en annan historia.

I vårt eget land gör teknikförbundet Agoria sitt. VD Marc Lambotte: ”Övergången till en cirkulär ekonomi måste främja europeiska företags konkurrenskraft, hållbar ekonomisk tillväxt och ny sysselsättning.”

Därför växer uppmärksamheten för alla dessa värdefulla material. Och logiskt så, eftersom det verkar som att man i elektriskt och elektroniskt avfall kan hitta en upp till 50 gånger högre koncentration av värdefulla metaller och mineraler än i malmerna som utvinns från gruvor. Det räcker till exempel att demontera cirka 1 ton mobiltelefoner för att utvinna 300 gram guld. Nästan 100 % av metallerna som används i dessa telefoner kan återvinnas.

Till detta kommer det faktum att kostnadseffektiviteten i återvinningsprocesser har förbättrats kraftigt de senaste åren. Precis som det har blivit mer fördelaktigt att generera el med solenergi än med fossila bränslen, är det under tiden billigare att utvinna metall via urban gruvdrift än från klassisk gruvdrift: återvinning kräver redan idag betydligt mindre energi per producerat kilo metall än så- kallas primärproduktion.

En trevlig bonus för köpare av dessa råvaror är förstås att urban gruvdrift också omedelbart dämpar påverkan av råvaruprisfluktuationer.

  1. I städer över hela världen finns det fortfarande miljontals apparater som väntar på att bli återvunna

I Australien uppskattar man att det fortfarande finns cirka 23 miljoner gamla mobiltelefoner som kan samlas in. I Afrika slängs cirka 1 miljard mobiltelefoner varje år. Och världen över, har forskare nyligen beräknat, återstår cirka 50 miljoner ton elektriskt och elektroniskt avfall att återvinna.

  1. För vissa sällsynta metaller blir urban gruvdrift gradvis den enda källan

En ytterligare fördel med urban gruvdrift är att den gör mycket sällsynta jordartsmetaller som europium och terbium tillgängliga igen. En betydande mängd av dessa värdefulla material bryts uteslutande i Kina och exporteras endast i små mängder. Det är därför 30 till 40 % av efterfrågan på den typen av sällsynta metaller idag redan tillgodoses av urban gruvdrift.

En gammal mobiltelefon innehåller förutom vanligare metaller som koppar och tenn även silver, guld och palladium. Sammanlagt kan inte mindre än fyrtio element återställas från gamla mobiltelefoner.

  1. Urban gruvdrift undviker en betydande mängd skadliga effekter på människor och miljö

Tänk på de konflikter som utkämpas i länder som Kongo för att kontrollera gruvorna där värdefullt material utvinns. Urban gruvdrift kan minska efterfrågan på dessa så kallade konfliktmineraler.

Dessutom bidrar urban gruvdrift till att minska de berg av avfall som e-avfall har dumpats på sedan urminnes tider. Enorma ”e-avfallsdeponier” som de i Agbogbloshie nära Accra i Ghana, där unga människor riskerar sin hälsa för att återvinna metall från gamla elektriska och elektroniska apparater, kan därför gradvis stängas av.

På så sätt närmar sig urban mining hanteringen av e-avfall på ett mycket renare sätt än vad som var fallet tills nyligen, med alla positiva konsekvenser av det för människor och planeten. Urban gruvdrift kan minska efterfrågan på konfliktmineraler

  1. Klassisk gruvdrift ensam kan inte möta den ökande efterfrågan på elektriska och elektroniska apparater
  1. Näringslivet och investerarna hoppar ombord på det urbana gruvtåget

Nu när det också blir allt mer ekonomiskt intressant att återvinna råvaror, anpassar allt fler tillverkare sina affärsmodeller. Istället för att sälja produkter som hamnar på avfallsberget i slutet av sin livscykel, släpper de nu ut apparater på marknaden som effektivt kan demonteras och återlanseras. På så sätt kan den så kallade t

Bild Urban Mining, Källa: https://www.linkedin.com/pulse/urban-mining-explained-toward-circular-economy-alp-bora-1e/?trk=articles_directory

FILMER

https://www.youtube.com/watch?v=RRVr4XBjFEg

Källor: https://kunskapsrummet.com/artiklar/framtiden-for-sallsynta-metaller-2/

https://www.sgu.se/mineralnaring/metall–och-mineralatervinning/urban-mining/

https://www.linkedin.com/pulse/urban-mining-explained-toward-circular-economy-alp-bora-1e/?trk=articles_directory

https://liu.se/forskning/resurser-2-0-stader-och-deponier-som-gruvor

URBAN MINING - STADEN SOM GRUVA