VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Välkommen till Get Circular – din guide till cirkulär ekonomi!

Här kan du lära dig om hur cirkulär ekonomi fungerar och bidrar till att skapa en hållbar framtid. Cirkulär ekonomi imiterar naturens kretslopp för att designa bort avfall genom att resurser behåller och förbättrar sin kvalité.

I naturen finns inget avfall. Där kan allting brytas ned igen och återvinnas. Där sker det hela tiden också en utveckling och anpassning genom evolutionen. 

Det är en process som pågår under cirka tre miljarder år. Under den tiden har  det skapat mängder av olika livsformer, utan att överanvända jordens resurser.

Människans användning av resurser har också hållit sig inom planetens gränser fram till för cirka trehundra år sedan, då den linjära ekonomin startade med den industriella revolutionen. 

Idag ser vi effekterna av det, med en begynnande klimatkris och en överkonsumtion av jordens resurser.

Därför har den cirkulära ekonomin växt fram. Det är en ekonomisk modell som förenar hållbarhet med ekonomisk lönsamhet. Det betyder att omställningen till cirkulär ekonomi drivs av företag, därför att de har insett att cirkulär ekonomi är det som ger en långsiktig lönsamhet.

Hur det går till i praktiken, och vad du kan göra för att bidra till en hållbar framtid, är några av de saker du hittar här.

Välkommen att vara med och bidra till en hållbar framtid!

 

 

 

 

 

Välkommen till Get Circular – din guide till cirkulär ekonomi!

Cirkulär ekonomi handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling genom att imitera hur material och energi cirkulerar i naturens kretslopp och ta fram metoder som bevarar resursernas egenvärde.

Ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi är att designa bort avfall genom att använda regenerativa desinlösningar. Det ger resurserna ett värde, vilket skapar en förutsättning att göra kretsloppen lönsamma.

 

EKONOMI OCH HÅLLBARHET

Ordet ekonomi kommer från grekiskans ”oikos” och ”nomos” som betyder hus och lag. Vilket kan översättas till ”läran om hushållande med begränsade resurser”.  Så ekonomi handlar i grunden om att hushålla och ta vara på resurser.

Dagens linjära ekonomi handlar inte om att hushålla och ta vara på resurser, utan tvärtom. Den linjära ekonomin handlar om att använda resurser maximalt, så effektivt som möjligt och med det bryter den en utveckling och anpassning av resurserhantering som har fungerat i över tre miljarder år.

I naturen finns inget avfall. Den använder regenerativa designlösningar som bevarar och förbättrar resursernas kvalité. utan allting cirkulerar ru

Avfall är motsatsen mot att hushålla och ta vara på resurser, men det är precis det sätt som dagens linjära ekonomi hanterar resurser.

Den linjära ekonomin skapar tillväxt genom att ta upp – använda – kasta bort, resurser och den har på cirka trehundra år skapat den av de största förändringarna i vår planets historia.

Den har brutit en över tre miljarder år av kontinuerlig utveckling och anpassning av resursanvändning inom planetens gränser. Som har utvecklats genom att använda regenerativa designlösningar, användandet av jordens resurser,

 

Därför

 

Begreppet avfall är n

 

 

vilket även exempelvis kan appliceras på världens energiråvaror.

 

 vilket även är vad ekonomi just handlar om. På Wikipedia anges ordet betyda ”läran om hushållande med begränsade resurser”.

 

Generellt används det som ett finansiellt begrepp för att exempelvis beskriva ett lands, ett företags eller en persons ekonomiska situation. Men ekonomi handlar i grunden om att hushålla och ta vara på resurser, vilket även exempelvis kan appliceras på världens energiråvaror.

 

Generellt används det som ett finansiellt begrepp för att exempelvis beskriva ett lands, ett företags eller en persons ekonomiska situation. Men ekonomi handlar i grunden om att hushålla och ta vara på resurser, vilket även exempelvis kan appliceras på världens energiråvaror.

 

LINJÄR OCH CIRKULÄR EKONOMI

 

Vilka förändringar krävs att omvandla vår engångsekonomi till en där avfall elimineras, resurser cirkuleras och naturen återskapas?

Den cirkulära ekonomin är svaret på den frågan. Den ger oss verktygen att ta itu med klimatförändringar och skapa en välfärd som håller sig inom planetens gränser.

Den använder olika metoder för att minska resursförbrukningen och avfallsmängden genom att fokusera på att återanvända, återvinna och reparera material och produkter istället för att bara producera och konsumera resurser.

Nyckeln till förändringen är att designa produkter och produktionsprocesser så att de kan cirkulera i skilda kretslopp, som näringsämnen cirkulerar i naturens kretslopp. Det är också viktigt att minska energiförbrukningen genom att använda förnybar energi och effektivare teknologier.

Det kräver mer arbetsinsats och tekniska lösningar, som också skapar fler arbetstillfällen. I den cirkulära ekonomin drivs alla processer av förnybar energi och till det räknas också arbetskraft. Därför har den cirkulära ekonomin också en social dimension som ofta glöms bort.

Att den cirkulära ekonomin är arbetsintensiv betyder också att skatteväxling, som betyder att man beskattar det som påverkar miljön negativt, som till exempel koldioxidutsläpp, och sänker kostnaderna för arbete, är en viktig del av systemförändringen mot en cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin skulle kunna definieras av vad den strävar efter att inte vara. Ekonomin vi känner precis som ”ekonomin” är linjär och extraktiv. Den cirkulära ekonomin syftar till att vara regenerativ och fri från avfall.

 

Så det börjar med att ompröva vad tillväxt betyder. Istället för att det närsynta fokuset ligger på den uppåtgående trenden av människocentrerade mått, kan vi vidga synen och använda samhälls- och miljövinster som mått.

Så att utvinna och konsumera ändliga resurser skulle inte symbolisera tillväxt. Detsamma gäller för att utnyttja utsatta befolkningsgrupper.

Ekonomin kan inte sägas växa om vattendrag förorenas eller livsmiljöer förstörs. Genom att utvidga visionen om en ekonomi bortom murarna för valuta och mänskliga vinster kan de verkliga effekterna utvärderas.

Fröet till den cirkulära ekonomin härstammar från uråldriga idéer kring kretslopp och feedback, som i sig kom från en observation av naturen. Naturen ger och tar lika mycket, ett kretslopp som säkerställer dess fortsatta existens.

Det finns inte ett enda ursprung för idén om den cirkulära ekonomin utan snarare ett antal kompletterande skolor. De syftar dock alla till samma grundläggande resultat – eliminering av avfall och förbättring av naturliga system.

Mark Esposito, professor i företag och ekonomi vid Grenoble School of Management och Harvard, definierade det kortfattat som ”en industrikedja utan avfall som främjar ekonomisk tillväxt med minsta möjliga mängd icke-förnybara naturresurser.”

Och det är inte binärt. Vi kan alla ta steg för att gå mot detta hållbara system.

Matvarumärken kan hämta ingredienser från hållbara och lokala gårdar. Skomakare kan göra långvariga och reparerbara skor från förnybara och biologiskt nedbrytbara källor. Rederier, som Sendle, kan kompensera sina koldioxidutsläpp och investera i förnybara logistiklösningar (som soldrivna skåpbilar!).

Små företag kan gå mot en cirkulär ekonomi genom att granska sina egna inköps- och avfallsprocesser och hitta sätt att böja den raka linjen från källa till avfall till något mer cirkulärt.

 

På vår hemsida kan du lära dig mer om cirkulär ekonomi och hur du kan bidra till att skapa en mer hållbar värld. Vi erbjuder tips och råd om hur du kan minska din egen miljöpåverkan genom att välja mer hållbara produkter och att återvinna dina material. Vi delar också information om företag och organisationer som arbetar för att skapa en mer cirkulär ekonomi.

 

 

 

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld för kommande generationer!

 

 

SYSTEMFÖRÄNDRING

Vilka förändringar krävs att omvandla vår engångsekonomi till en där avfall elimineras, resurser cirkuleras och naturen återskapas?

Den cirkulära ekonomin är svaret på den frågan. Den ger oss verktygen att ta itu med klimatförändringar och skapa en välfärd som håller sig inom planetens gränser.

Den använder olika metoder för att minska resursförbrukningen och avfallsmängden genom att fokusera på att återanvända, återvinna och reparera material och produkter istället för att bara producera och konsumera resurser.

Nyckeln till förändringen är att designa produkter och produktionsprocesser så att de kan cirkulera i skilda kretslopp, som näringsämnen cirkulerar i naturens kretslopp. Det är också viktigt att minska energiförbrukningen genom att använda förnybar energi och effektivare teknologier.

Det kräver mer arbetsinsats och tekniska lösningar, som också skapar fler arbetstillfällen. I den cirkulära ekonomin drivs alla processer av förnybar energi och till det räknas också arbetskraft. Därför har den cirkulära ekonomin också en social dimension som ofta glöms bort.

Att den cirkulära ekonomin är arbetsintensiv betyder också att skatteväxling, som betyder att man beskattar det som påverkar miljön negativt, som till exempel koldioxidutsläpp, och sänker kostnaderna för arbete, är en viktig del av systemförändringen mot en cirkulär ekonomi.

REGENERATIV DESIGN = HÅLLBAR TILLVÄXT

Idag har vi en linjär ekonomi som tar upp tillgängliga resurser, tillverkar produkter av dem och låter dem sluta som avfall. Det betyder att värdefulla resurser och material försvinner. Den förskingrar och förstör vår planets resurser, vilket ger kortsiktiga vinster, men långsiktiga förluster.

Därför har den cirkulära ekonomin växt fram som skapar en hållbar tillväxt genom att använda regenerativa designlösningar som kontrollerar, bevarar, och förbättrar kvalitén på jordens resurser.

Den cirkulära ekonomin imiterar naturens resursanvändning som är anpassad efter tillgången av resurser. Inte hur tillgängliga de är. Det betyder att varje organism designad för att återvinnas till 100 %. Alla näringsämnen cirkulerar i kretslopp och kan användas för att tillverka en ny organism eller för att utveckla nya organismer, utan att värdefulla näringsämnen försvinner som avfall.

Naturens resursanvändning är ett exempel på regenerativa designlösningar och processer, som ser till att resurserna behåller och förbättrar sin kvalité.

På samma sätt använder den cirkulära ekonomin regenerativa designlösningar och regenerativa processer för att designa bort avfall och för att behålla och förstärka resurserna och resursernas kvalité. 

Kvalitet betyder bland annat användbarhet i förhållande till behov, nu och i framtiden. Produkter med hög kvalitet i den cirkulära ekonomin kan tillgodose både nuvarande och framtida behov.

Resursernas kvalité ger dem ett värde. Att behålla dem blir en vinst och att låta dem sluta som avfall blir en förlust. Med smarta designlösningar elimineras avfall som koncept och ersätts av två generativa kretslopp. Ett för biologiska näringsämnen och ett för tekniska näringsämnen där kvalitén på resurserna bevaras och förstärks.

Att resurserna behåller och ökar sin kvalité är den ”ekonomiska drivkraften ” i cirkulär ekonomi.

Den använder regenerativa designlösningar för att ge alla fysiska ett värde – en nytta och användbarhet – vilket skapar förutsättningar att upprätta cirkulära värdekedjor = lönsamma kretslopp genom cirkulära affärsmodeller och designlösningar. Samtidigt skapas då en hållbar tillväxt, som håller sig inom planetens gränser.

 

som behåller näringsämnen (material) i kretslopp.

Idén med kretslopp är inte ny, så har naturens resurshantering fungerat under de 3,5 miljarder år det funnits liv på jorden. Den Cirkulär ekonomin imiterar naturens kretslopp genom att ta fram designlösningar och affärsmodeller som gör det lönsamt att behålla resurserna i kretslopp.

Tillväxten sker genom innovationer och smarta designlösningar som tar kontroll över och använder resurserna effektivt och optimalt.

 

Den Cirkulära ekonomin imiterar naturens regenerativa designlösningar, som bevarar och förbättrar kvalitén på resurser. 

Naturens designlösningar har utvecklats och förbättras under de ca 3,5 miljarder år som livet funnits på jorden. Jämfört med det är människans designlösningar som används av den linjära ekonomin, som startade för ca 350 år sedan.

Designlösningarna som används av den linjära ekonomin har skapat en tillväxt som inte är hållbar.

ÅTERVINNINGSEKONOMI ÄR INTE CIRKULÄR EKONOMI
En vanlig missuppfattning om cirkulär ekonomi är att det handlar om att bara återvinna material. Men en cirkulär resurshantering, utan regenerativa designlösningar och regenerativa processer, är samma sak som linjär resurshantering. Skillnaden är bara att det tar längre tid att minska kvaliteten på resurserna. Det vill säga; det tar bara längre tid att omvandla dem till avfall.

Problemet med återvinning är att avfallet återvinns för att skapa nya produkter – som designas för linjär användning och inte för att kunna återanvändas och återvinnas, utan att materialet och minskar sin kvalité.

Därför är återvinningen av linjära produkter en process som långsamt minskar tillgången och kvalitén på återvunnet material.

Återvinningsekonomi är Linjär ekonomi – det är bara processen som går långsammare!

BILDEN!

Tyvärr är en stor del av det som idag kallas ”cirkulär ekonomi” återvinningsekonomi, därför att det saknas kunskap om hur produkter och produktionsprocesser blir regenerativa.

REGENERATIV DESIGN = HÅLLBAR TILLVÄXT
Målet för den cirkulära ekonomin är att använda regenerativa designlösningar för att skapa en hållbar tillväxt.

För att ställa om till regenerativa designlösningar använder Cirkulär ekonomi två skilda kretslopp som drivs av förnybara bränslen. Ett kretslopp för biologiska material och ett kretslopp för tekniska material.

I kretsloppen imiterar den cirkulära ekonomin naturens resursanvändning som är anpassad efter tillgången av resurser. I naturen är varje organism designad för att återvinnas till 100% vilket gör det möjligt att använda samma mängd material igen, och igen i cirkulära flöden där evolutionen utvecklat regenerativa designlösningar och processer, som ser till att resurserna behåller och förbättrar sin kvalité.

På samma sätt använder den cirkulära ekonomin regenerativa designlösningar och regenerativa processer för att designa bort avfall och istället behålla och förstärka resurserna och resursernas kvalité. Kvalitet betyder bland annat användbarhet i förhållande till behov, nu och i framtiden. Produkter med hög kvalitet i den cirkulära ekonomin kan tillgodose både nuvarande och framtida behov.

Resursernas kvalité ger dem ett värde. Att behålla dem blir en vinst och att låta dem sluta som avfall blir en förlust. Med smarta designlösningar elimineras avfall som koncept och ersätts av två generativa kretslopp. Ett för biologiska näringsämnen och ett för tekniska näringsämnen där kvalitén på resurserna bevaras och förstärks.

Att resurserna behåller och ökar sin kvalité ger en ”ekonomisk drivkraft ” som driver cirkulära ekonomier och utvecklingen av regenerativa designlösningar. I en cirkulär ekonomi har alla fysiska resurser har ett värde – en nytta och användbarhet vilket skapar förutsättningar att upprätta cirkulära värdekedjor =  lönsamma kretslopp.

 

 

Vilket innebär nya smarta affärsmodeller och designlösningar som skapar tillväxt samtidigt som de bidrar till en Hållbar utveckling.

Jag som driver portalen heter Pär Frick och har bland annat skrivit boken “Vad är Cirkulär Ekonomi” tillsammans med Magnus Hedenmark. Under arbetet med boken fann jag att det saknas en plats att få kunskap verktyg för att ställa om till en Cirkulär ekonomi. Därför har jag startat Into The Circle.

Portalen har jag tagit fram i rolllen som Facilitator för Cirkulär ekonomi

En facilitator arbetar med att hjälpa en grupp människor att nå samma mål, bland annat genom att hjälpa dem att ta till sig den kunskap de behöver och ge dem verktyg för att underlätta en omställningsprocess.

Med portalen Into The Circle vill jag sprida kunskap ge råd och tillhandahålla verktyg för att ställa om till en Cirkulär ekonomi.

Om du har några frågor eller vill kontakta mig kan du göra det här.

 

 

 

 

 

Nothing is lost, everything is transformed.
Antoine-Laurent de Lavoisie
Tweet
PERFORMANCE ECONOMY

Text Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Malesuada proin libero nunc consequat interdum varius.

Lobortis mattis aliquam faucibus purus. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Nunc consequat interdum varius sit amet mattis vulputate.