Get Circular - Din vägvisare till cirkulär ekonomi.

CIRKULÄR EKONOMI - VÄRDEFULLA KRETSLOPP

Målet för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall och använda naturens kretslopp som inspiration för resursanvändning. I naturen finns inget avfall, utan enbart cirkulerande näringsämnen som nyttjas av alla organismer. Denna princip ligger till grund för den cirkulära ekonomin.

 I en cirkulär ekonomi betraktas allt material och produkter som ”näringsämnen” – komponenter som kan återvinnas och återanvändas utan kvalitets- eller funktionsförlust. Målet är att skapa en ekonomisk modell som möjliggör hållbar tillväxt inom planetens gränser.

Avfall är en konstruktion skapad av människan. I själva verket försvinner ingenting, utan omvandlas bara. Cirkulär ekonomi strävar efter att designa bort avfall.

Den stora vinsten med cirkulär ekonomi är att den gör hållbarhet lönsam. Företag ges möjlighet att skapa tillväxt som gynnar både företaget, planeten och kommande generationer där den ekonomiska drivkraften ligger i att bevara, optimera och utveckla resursernas kvalitet (användbarhet) i kretslopp. Det är anledningen till att näringslivet är de som främst driver på omställningen till cirkulär ekonomi.

FRÅN LINJÄR TILL CIRKULÄR EKONOMI
Cirkulär ekonomi står i kontrast till den linjära ekonomin, som präglat vår värld sedan industrialiseringen. Den linjära modellen baseras på utvinning av resurser, produktion av varor, konsumtion och slutligen kassering. Detta har lett till produkter som blir avfall, resurser med låg eller ingen kvalitet – allt på grund av bristande cirkulära designlösningar.

Cirkulära designlösningar handlar om att designa produkter för cirkulär användning från första början. Detta innebär att material och produkter behåller sin kvalitet (användbarhet) och därmed sitt ekonomiska värde. Det är lösningen för att designa bort avfall.

För att material och produkter ska kunna behålla sin kvalitet använder cirkulära designlösningar två separata kretslopp. Det är designmodellen ”Cradle to Cradle” (Vagga till Vagga) inspirerad av hur naturens kretslopp fungerar. Båda kretsloppen drivs av förnybar energi, som sol-, vind- och vattenkraft, men också arbetskraft, som är en förnybar energikälla, samtidigt som det skapas arbetstillfällen.

Tekniska kretslopp: För ämnen och produkter som inte bör släppas ut i naturens kretslopp, till exempel plaster, metaller och ämnen som inte kan brytas ned biologiskt.  I det tekniska kretsloppet sker återanvändning och återvinning genom mänskligt kontrollerade processer. Vissa processer, som underhåll, till exempel underhåll av bilar, mobiler och datorer, är beroende av arbetskraft, och skapar arbetstillfällen.

I den cirkulära ekonomin används tekniska material som en tjänst, det vill säga; det kan föras vidare genom att byta ägare.

Biologiskt kretslopp: Utnyttjar naturens egna processer för att återanvända och återvinna näringsämnen. Där finns material och produkter som konsumeras och återföras i biologiska kretslopp. För att det ska fungera behöver det finnas processer som ser till att de inte innehåller giftiga ämnen i för stor mängd.

I den cirkulära ekonomin räknas biologiskt material till det som människan konsumerar, utan att det försvinner, eftersom näringsämnen återförs i kretslopp.

Här kan du lära dig mer om Cirkulär ekonomi >>>>

INTO THE CIRCLE
För att möjliggöra omställningen till en cirkulär ekonomi krävs kunskap om hur den fungerar, både teoretiskt och praktiskt, därför finns ”Into The Circle” med syfte är att sprida information och öka förståelsen för cirkulär ekonomi, med målet att påskynda omställningen till en Cirkulär ekonomi i Sverige.

Tidigare har jag skrivit en bok i ämnet (länk), men vill med den här webbplatsen ge mer aktuell information och mer fördjupning om hur cirkulär ekonomi fungerar. Min egen roll är att vara facilitator.

Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

Wikipedia

Det betyder att jag inte är expert på cirkulär ekonomi, men att jag koncentrerar mig på att hitta hjälpmedel och verktyg, för de som är intresserade av ämnet och de som arbetar aktivt med att ställa om till cirkulär ekonomi.

To be or not to be circular - that´s the question!