CIRKULÄR EKONOMI

En cirkulär ekonomi fungerar som ett kretslopp fungerar – ingenting försvinner, det bara omvandlas. I praktiken är det inte så enkelt, men själva grundidén med cirkulär ekonomi är att imitera naturens kretslopp genom att designa bort avfall.

Avfall används för att beskriva något som inte längre kan användas, något som har minskat eller förlorat sitt värde, för människan. Men i verkligheten finns det inget avfall. Ingenting kan försvinna bara omvandlas.

Den cirkulära ekonomin handlar om att imitera naturens designlösningar för att skapa kretslopp som behåller, optimerar och bevarar resursernas egenvärde genom att designa bort avfall.

För att ställa om till cirkulär ekonomi behövs kunskap om hur den fungerar, i teori och praktik – Cirkulär kompetensutveckling.

CIRKULÄR KOMPETENSUTVECKLING


Målgrupp: Alla som vill lära sig mer om cirkulär Att ge individer och organisationer kunskap om hur cirkulär ekonomi skapar värden och hur de

Målet för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall och använda naturens kretslopp som inspiration för resursanvändning. I naturen finns inget avfall, utan enbart cirkulerande näringsämnen som nyttjas av alla organismer. Denna princip ligger till grund för den cirkulära ekonomin.

 I en cirkulär ekonomi betraktas allt material och produkter som ”näringsämnen” – material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas utan kvalitets- eller funktionsförlust och ligger till grund för ekonomisk modell som möjliggör hållbar tillväxt inom planetens gränser.

Avfall är en konstruktion skapad av människan där värdefulla resurser minskar och förlorar sin kvalitet (användbarhet) och med det sitt värde.  Avfall är en konsekvens av hur den linjära ekonomin skapar tillväxt.

Avfall är ett koncept som människan använder för att beskriva ”ofullständigt utnyttjade resurser”, material som vi inte återvinner. Därför att vi har byggt upp ett linjärt ekonomiskt system som inte har kontroll över det material vi använder där värdefulla resurser går förlorade och sprids över vår planet.

Den enda vägen att vända den utvecklingen är att tänka om från början och förstå att allt material har ett värde.

I den cirkulära ekonomin finns inget avfall – alla resurser har ett värde och den använder tre principer för att skapa en hållbar tillväxt:

 • Designa bort avfall
  Den första principen handlar om att designa bort avfall. I naturen finns inget avfall. Det är en konsekvens av den linjära ekonomin.
 • Skilda kretslopp
  Den andra principen handlar om att cirkulera material i kretslopp. I den cirkulära ekonomin används två skilda kretslopp, ett tekniskt och ett biologiskt.
 • Regenerera resurser
  Den tredje principen handlar om att regenerera resurser. Det betyder att bevara, optimera och förbättra resursernas kvalité – hur de kan användas.

Waste is a human concept; it cannot be found in nature. Only when waste is rejected as a concept will the true value of materials be fully understood.

VARFÖR CIRKULÄR EKONOMI?

Den stora vinsten med cirkulär ekonomi är att den gör hållbarhet lönsam. Företag ges möjlighet att skapa tillväxt som gynnar både företaget, planeten och kommande generationer där den ekonomiska drivkraften ligger i att bevara, optimera och utveckla resursernas kvalitet (användbarhet) i kretslopp.

Möjligheten att skapa en hållbar tillväxt är anledningen till att näringslivet driver på omställningen till cirkulär ekonomi. Vinsten ligger inte i deras möjligt att behålla och öka sin avkastning, det ger också möjlighet att konsumera hållbart.

Genom att använda cirkulära designlösningar och cirkulära affärsmodeller gynnar den en hållbar tillväxt och konsumtion, där resurserna cirkulerar i kontrollerade kretslopp.

Här är några exempel på hur det fungerar:

 • Återbruk där produkter får längre livslängd genom att designas för att vara reparerbara och återanvändbara.
 • Återvinning, produkter designas så att komponenter och material kan återanvändas och återvinnas lönsamt.
 • Resurseffektivitet genom att använda smarta designlösningar

   

FACILITATOR FÖR CIRKULÄR EKONOMI?

För att möjliggöra omställningen till en cirkulär ekonomi krävs kunskap om hur den cirkulära ekonomin fungerar i teori och praktik, därför finns ”Get Circular”. Jag som står bakom webbplatsen heter Pär Frick och har skrivit boken ”Vad är cirkulär ekonomi – En inspirationsbok om den cirkulära ekonomins möjligheter” tillsammans med Magnus Hedenmark.

Min egen roll i omställningen till cirkulär ekonomi  är att vara en facilitator. 

Det betyder att jag inte är expert på cirkulär ekonomi, men att jag koncentrerar mig på att hitta hjälpmedel och verktyg, för de som är intresserade av ämnet och de som arbetar aktivt med att ställa om till cirkulär ekonomi. 

The planet is facing a crisis. Climate change, pollution, and resource depletion threaten the future of life on Earth. But there is hope. By embracing the circular economy, we can create a world where waste is eliminated, resources are conserved, and the environment is protected.